Bankens historie

Stadsbygdens Herreds Sparebanks første åpningsdag var 4. april 1892.

Dette skjedde etter at staværingene etter hvert ble ganske misfornøyde med Stadsbygdens Prestegjelds Sparebank som var etablert 45 år tidligere og lokalisert til Rissa Herred. Etter en underskriftskampanje i Stadsbygd søkte så Stadsbygdens Herredsstyre om å få dele den eksisterende bank slik at bygda kunne få sin egen bank. Initiativtakere til delingen var daværende ordfører i Stadsbygd, Nils Nilsen Pukstad og senere stortingsrepresentant Benjamin Schei.

Etter at etableringen av den nye banken var godkjent, ble det også enighet om delingen av Stadsbygdens Prestegjelds Sparebank og andelen av grunnfondet som tilfalt den nye banken var på kr 16.070,02. Dette må altså regnes som Stadsbygden Herreds Sparebanks første egenkapital. Som bankens første kasserer valgte Stadsbygdens Herredsstyre Benjamin Schei, og banken fikk dermed tilhold hjemme hos bankkassereren i et loftsrom i stua på Schei.

I 1912 ble Benjamin Schei valgt inn på Stortinget og bankkasserervervet ble overtatt av Johan Ersland som hadde fungert som revisor i banken fra 1903. Etter hvert ble lokalene på Schei for trange, og i 1921 flytta bankkassereren banken hjem til kårstua på Ersland.

Vekst og utvikling 
De første årene etter at Stadsbygd Sparebank var etablert ble svært fremgangsrike for bygda og banken - på tross av at en ellers i landet i denne perioden opplevde stagnasjon og tilbakegang. Det var nemlig i denne perioden at Rødberg havn ble utbygd, meieriet ble etablert, handelslaget ble stiftet og Stadsbygd Teglverk kom i gang. Alt dette gav arbeidsplasser og vekst i bygda - og i banken.

Bankens virksomhet bar helt fra starten av preg av nøkternhet og forsiktig satsing. Dette bidro til en jevn og solid vekst, selv i de vanskelige 20- og 30-åra ble Stadsbygd Sparebanks forvaltningskapital tredoblet, og egenkapitalen hadde en vekst fra kr 37.000 til kr 166.000. Ved freden i 1945 ble Arne Schei, sønn av den første bankkassereren, ansatt som ny bankkasserer, og 5 år senere sto Stadsbygd Kommunes nye herredshus ferdig. Her var det bygd nytt og tidsmessig banklokale som banken tok i bruk 19 desember i 1950. 60- og 70-årene gav en helt enestående vekst og utvikling i banknæringen, elektronisk dataverktøy ble etter hvert tatt i bruk, og har etter hvert revolusjonert hverdagen for de som arbeider i banken.

I 1978 ble Benjamin Schei ansatt som ny banksjef da faren gikk av med pensjon. Utover i 70-årene fikk tanken om eget bankbygg etter hvert sterk grobunn, og 13. februar 1979 kunne Stadsbygd Sparebank flytte inn i eget hus. Tradisjonen ble imidlertid på mange måter brutt i 1994 da Benjamin Schei fratrådte som banksjef og Trond Hovstein, tidligere banksjef i Rindal Sparebank, tiltrådte som ny leder. Da han sluttet ble Ola Setsaas ansatt som ny banksjef. Han tiltrådte stillingen i august 2000.Fra 1970 har banken vært preget av sterk vekst både i forvaltning og egenkapital, ved regnskapsavslutningen i 1975 var forvaltningskapitalen kr 18.760.000,- og bankens egenkapital kr 778.000,- , i 2000 er forvaltningskapitalen steget til 513.000.000.- og bankens fond til kr 70.000.000,-. Tradisjonen gjennom mer enn 100 år preger også dagens tillitsvalgte og ansatte i banken - ønsket om at Stadsbygd Sparebank skal være...

En bank for kundene og lokalsamfunnet 
Stadsbygd Sparebank har gjennom sin virksomhet lagt vekt på å være en medspiller og en bidragsyter i lokalsamfunnet. Banken var tidlig med og støttet ungdomslag og musikkorps og bidro også aktivt ved bygging av forsamlingslokaler, ungdomshus og samfunnshus. Ved finansiering av oppgaver i så vel offentlig som privat sektor har banken vært en selvfølgelig deltaker.

Ved den store kommunesammenslåingen i 1964 ble Stadsbygd Kommune, Rissa Kommune og deler av Stjørna Kommune slått sammen, og kommuneadministrasjonen ble lagt i Rissa hvor nytt kommunesenter med rådhus ble bygd.  Stadsbygd Sparebank følte det som et savn ikke å være fysisk tilstede i kommunens sentrum, og dette førte til beslutningen om å etablere avdelingskontor i Rissa Rådhus. Åpningen av avdelingskontoret skjedde. 20. april 1998. Videre åpnet banken i 2005 en bankfilial i Leksvik, og i 2010 besluttet bankens styre at hovedkontoret skulle flyttes til Rissa.

1. januar 2018 ble Rissa og Leksvik kommuner slått sammen til Indre Fosen kommune.  Våren 2018 besluttet bankens styre å legge ned filialen på Stadsbygd, og banken er nå representert med kontorer i Rissa og Leksvik - godt fordelt i den nye kommunen.

Stadsbygd Sparebank har etter hvert lagt større og større vekt på å være en bank for hele den nye kommunen, dette gjenspeiler også bankens bidrag i form av gaver og sponsormidler, som nå hvert år går til lag og organisasjoner rundt om i hele Indre Fosen Kommune. I tillegg bør det vel også nevnes at Stadsbygd Sparebank alltid har vært blant kommunens aller største skatteytere.

Stadsbygd Sparebank har som uttalt strategi å være en egen selvstendig bank med lokal styring over forvaltning og egenkapital. Vårt syn er at dette tjener våre kunder og lokalsamfunnet best. Som kunde i Stadsbygd Sparebank er du kunde i en bank med tradisjon og sjel, for oss som er ansatt i banken, er og blir det en stor utfordring også i fremtiden!