Du bestemmer!

Som kunde og innskyter i banken kan du være med å bestemme!

Uka fra 28. februar til 4. mars skal det velges inn to faste medlemmer av og blant kundene/innskyterne til bankens generalforsamling.
Du kan stemme i bankens lokaler eller digitalt - i selve valguka vil vi komme med informasjon om hvordan du kan stemme digitalt.

To faste medlemmer skal velges til generalforsamlingen og kandidatene som kan velges er følgende:

  1. Kaj Vidar Sandvold, Vanvikan
  2. Gisle Askheim, Stadsbygd
  3. Sølvi Askim Øvergård, Fevåg
  4. Oskar André Småvik, Stadsbygd
  5. Vidar Johansen, Stadsbygd
  6. Bjørg Irene Alseth, Skaugdalen
  7. Geir Arvid Moe, Modalen i Rissa

Stem digitalt!

Mer informasjon og oversikt over de som pr. i dag sitter i bankens generalforsamling og styre ser du her: Styrende organer

--------------------------------------------------------------------

KUNDEVALG TIL GENERALFORSAMLINGEN

Stadsbygd Sparebank avholder kundevalg 28. februar - 4. mars 2022.
Stemmested: Bankens lokaler eller pr epost til valg@stbank.no

Generalforsamlingen består av 8 kundevalgte medlemmer, 2 medlemmer fra Indre Fosen kommune, 4 medlemmer valgt av og blant egenkapitalbeviseiere og 3 medlemmer valgt av de ansatte i Stadsbygd Sparebank.

Det skal for kommende periode velges 2 faste medlemmer.

Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år.

Disse er stemmeberettiget:
Stadsbygd Sparebanks myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen. Hvert kundeforhold gir én stemme.
Stemming ved fullmektig kan skje ved fremleggelse av skriftlig signert og datert fullmakt. Fullmakten må inneholde fullmaktsgivers og fullmektigs fullstendige navn og fødselsdato/-år.

Forslag på kandidater:
Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater. Foreslåtte kandidater må være kunder i Stadsbygd Sparebank.
Fristen for å komme med forslag er nå gått ut.

På grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger utarbeider valgkomiteen en valgliste med et større antall kandidater enn det antall som skal velges.

Valgliste/stemmesedler, bankens vedtekter inkl. valginstruks og oversikt over bankens tillitsvalgte legges ut i bankens lokaler og på bankens hjemmeside fra og med 14. februar 2022. Det er adgang til å stemme ved postforsendelse og e-post. For de som ønsker å benytte denne mulighet, kan valgliste og annet nødvendig valgmateriale hentes eller rekvireres fra banken. Stemmesedler må postlegges senest siste valgdag og være banken i hende senest 2 dager etter siste valgdag.

Gjennom kundevalget gis bankens kunder medinnflytelse i Stadsbygd Sparebanks drift, og alle stemmeberettigede oppfordres til å delta i valget.

STADSBYGD SPAREBANK
v/valgkomitéen

Pb 143, 7101 Rissa – post@stbank.no