Utenfor banklokalet på Rissa

Kundevalg til generalforsamlingen

Stadsbygd Sparebank avholder kundevalg i perioden 12-16 februar 2024. 

Stemmested: Bankens lokaler eller pr epost til valg@stbank.no.


Generalforsamlingen består av 8 kundevalgte medlemmer, 2 medlemmer fra Indre Fosen kommune, 4 medlemmer valgt av og blant egenkapitalbeviseiere og 3 medlemmer valgt av de ansatte i Stadsbygd Sparebank.

 

Det skal for kommende periode velges 2 faste medlemmer

Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år.

 

Disse er stemmeberettiget

Stadsbygd Sparebanks myndige kunder er stemmeberettiget ved valg av kundenes medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen. Hvert kundeforhold gir én stemme.
Stemming ved fullmektig kan skje ved fremleggelse av skriftlig signert og datert fullmakt. Fullmakten må inneholde fullmaktsgivers og fullmektigs fullstendige navn og fødselsdato/-år.

 

Forslag på kandidater

Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater. Foreslåtte kandidater må være kunder i Stadsbygd Sparebank. Forslagene må være kommet til banken senest 26. januar 2024 kl. 16 pr epost til valg@stbank.no eller pr. post, med opplysninger om kandidatens navn, fødselsdato/-år samt fullstendige adresse.

Sende oss en epost

Pr. post: Postboks 143, 7101 Rissa

 

På grunnlag av innkomne forslag og egne vurderinger utarbeider valgkomiteen en valgliste med et større antall kandidater enn det antall som skal velges.


Valgliste/stemmesedler, bankens vedtekter inkl. valginstruks og oversikt over bankens tillitsvalgte legges ut i bankens lokaler og på bankens hjemmeside fra og med 5. februar 2024. Det er adgang til å stemme ved postforsendelse og e-post. For de som ønsker å benytte denne mulighet, kan valgliste og annet nødvendig valgmateriale hentes eller rekvireres fra banken. Stemmesedler må postlegges senest siste valgdag og være banken i hende senest 2 dager etter siste valgdag.

 


Gjennom kundevalget gis bankens kunder medinnflytelse i Stadsbygd Sparebanks drift, og alle stemmeberettigede oppfordres til å delta i valget.

 

STADSBYGD SPAREBANK
v/valgkomitéen

 

Mer informasjon og oversikt over de som pr. i dag sitter i bankens generalforsamling og styre ser du her: Styrende organer